Webtárhely ÁSZF

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)
DOMAIN / WEBTÁRHELY / SZERVER / SSL ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

1. A szolgáltató adatai és elérhetősége

A szolgáltató neve: First Voice Kft.
A szolgáltató székhelye: 8060 Mór, Kert u 18.
A szolgáltató postacíme: 1118 Budapest, Otthon u. 1.
A szolgáltató adószáma: 14277351-2-07

A szolgáltató cégjegyzékszáma: 07 09 018300
A szolgáltató bankszámlaszáma: 10300002-13092413-00034907  MKB Bank Zrt.

A szolgáltató elérhetősége: munkanapokon: 9:00 – 19:00
Telefonszám:  0036 70 326 21 76
E-mail: info@stilldesign.hu
Web: www.stilldesign.hu

2. A szerződési feltételek módosítása

A First Voice Kft. (a továbbiakban „Szolgáltató”) ezen ÁSZF-et előfizetői, felhasználói számára a First Voice Kft. hivatalos webhelyén (www.stilldesign.hu) nyilvánosságra hozza, ott folyamatosan elérhetővé teszi.

Az ÁSZF módosításának egyoldalú jogát Szolgáltató fenntartja. A nyilvánosságra hozott szabályzat mindennemű módosítása megrendelőink részéről elfogadottnak minősül, amennyiben webhelyünkön az érintettek számára elérhetővé tettük és 30 napon belül az érintett nem szólalt fel írásban a módosítás ellen.

3. A szerződés hatálya

A Webtárhely szolgáltatásra vonatkozó szerződés a megrendeléssel és a megrendelés elfogadásával, lép hatályba és a szolgáltatáshoz kapcsolódó számla ellenértékének megfizetéséve aktiválódik.

4. A szolgáltató kötelezettsége

Szolgáltató köteles szolgáltatásainak folyamatosságát biztosítani.

Az előfizetett szolgáltatásokra vonatkozó kéréseket a Szolgáltató 3 munkanapon belül feldolgozza (az új regisztrációk elindítása legkésőbb a számlaérték és a szükséges iratok beérkezését követő 3. munkanapon megtörténik), amennyiben a kérés jellege lehetővé teszi, akkor a kérést 3 munkanapon belül teljesíti is.

5. A szolgáltatás folyamatossága, üzemzavar, szolgáltatás hibája, a szolgáltatás szünetelése

A szolgáltatás kizárólag akkor tekintenthető hibás szolgáltatásnak , ha az rendeltetésszerűen nem használható. A szolgáltatás szünetel, ha az nem érhető el.

A szerződés szerinti szolgáltatás hibás üzemelésének vagy szünetelésének időtartamára eső díjat az előfizetőnek nem kell megfizetnie, illetve az adott hónapra eső előfizetési díj visszafizetését kérheti, ha annak mértéke a folyamatos 0-24 órás rendelkezésre állási idő 1%-át meghaladja. Az előző mondatban meghatározott jogkövetkezmények csak akkor alakalmazandóak, amennyiben az a Szolgáltatónak felróható okból következik be.

A szolgáltatás szünetelésébe nem számítanak bele az előre, e-mail útján az előfizető felé bejelentett vagy a Szolgáltató honlapján közzétett karbantartások, a külső támadások, vagy külső spam injekciós tevékenységek miatt bekövetkező szerver túlterhelések vagy leállások, melyek rövid idejű leállást, illetve a webkiszolgálás akadozását, vagy az e-mailek késve történő kézbesítését okozhatják. Ezek, mivel nem a Szolgáltató hibájából erednek, nem tekintendők hibás vagy szünetelő szolgáltatásnak, mindazonáltal a Szolgáltató köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a fenti jelenségek a lehető legrövidebb időn belül megszűnjenek.

6. A szolgáltató felelősségvállalása

A szolgáltató legfeljebb az előfizetői díj erejéig vállal anyagi felelősséget. A webtárhelyen vagy szerveren tárolt adatokért és adatvesztés ellen csak külön megállapodás esetén vállal felelősséget.

7. Vis maior

Ennek minősülnek a jogszabályi változások, a hatóságok, állami szervek intézkedései, természeti katasztrófák által okozott károk, valamint egyéb, a Szolgáltatón kívülálló okokból származó károk. Ezekben az esetekben felelősségét a Szolgáltató kifejezetten kizárja.

8. Az előfizetők és felhasználók kötelezettségei

Az előfizetők illetve a felhasználók kötelesek nevük és egyértelmű azonosításukhoz, továbbá elérésükhöz illetve a számla kiállításához szükséges adataik megadására, valamint kötelesek az ezekben bekövetkezett változásokat Szolgáltató irányába maradéktalanul közölni. Szolgáltatót nem terheli felelősség az olyan károkért, amelyek abból erednek, hogy az előfizető a megadott elérhetőségein Szolgáltató által nem volt elérhető (pl. szerver IP címváltozás esetén szükséges felhasználó oldali beállítások elmaradása, tartalmi átvizsgálás, előfizetés meghosszabbításáról értesítés és válaszkérés).

9. Kapcsolattartás

Az előfizető köteles legalább egy kapcsolattartó személyt kijelölni, e személy teljes nevét és azonosításához, illetve a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat – legalább postázási cím, telefonszám, e-mail cím – írásban Szolgáltatóval közölni. Bármely nyilatkozat (módosítás, lemondás, további megrendelés stb.) megtételére csak az előfizető, az általa kijelölt kapcsolattartó, illetve az előfizető által meghatalmazott más személy jogosult.

Megrendelést a Szolgáltató hivatalos weboldalán cégszerűen aláírt elektronikus levélben, postai levélben vagy személyesen fogad el.

Telefonon megrendelést, előfizetés módosítást elfogadni, jelszavakat kiadni Szolgáltatónak nem áll módjában. Szolgáltató az előfizetéshez kapcsolódó jelszavak megküldését kizárólag előfizető által Szolgáltató részére a megrendeléskor megadott vagy későbbiekben a hivatalos kapcsolattartó által rögzített e-mail címre vállalja.

10. Adatvédelem, titoktartás, adatfeldolgozás

 1. Szolgáltató az előfizetők és felhasználók személyes/üzleti adatait, a szolgáltatásnál alkalmazott technikai megoldások keretein belül bizalmasan kezeli.
 2. Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) illetve az Európai Parlament És A Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete(Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) értelmében adatfeldolgozónak minősül az alábbi személyes adatok vonatkozásában: Előfizető által Szolgáltató által biztosított tárhelyen, szerveren, domain név alatt elhelyezett összes adat
 3. A hivatkozott személyes adatok kezelésének időtartama: az Előfizetés fennállása, Előfizető és Szolgáltató közötti szerződéses jogviszony időtartama.
 4. Az adatkezelés tárgya és az adatkezelés célja: Tárhely/szerver/domain/SSL vagy egyéb kiegészítő szolgáltatás biztosítása előfizető részére
 5. Személyes adatok típusa: Előfizető által Szolgáltató által biztosított tárhelyen elhelyezett összes adat
 6. Az érintettek kategóriái: Előfizető, mint adatkezelő által kezelt személyes adatok tekintetében érintettnek minősülő személyek
 7. Előfizető a Megrendelőlap aláírásával kifejezetten, írásban hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató további adatfeldolgozót vegyen igénybe. További adatkezelők az alábbi személyek és vállalatok:
  • A First Voice Kft. alkalmazottai és a szerverek / tárhelyek technikai üzemeltetéséért felelős alvállalkozói
  • A First Voice Kft. alkalmazottai és a szerverek / tárhelyek technikai üzemeltetéséért felelős alvállalkozói
  • A Tárhely.eu Kft. alkalmazottai és a szerverek / tárhelyek technikai üzemeltetéséért felelős alvállalkozói

8. Szolgáltató kijelenti és szavatol azért, hogy az adatfeldolgozás körében végzett tevékenysége megfelel az Általános Adatvédelmi Rendelet szabályainak, és képes az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai, biztonsági és szervezési intézkedések végrehajtására

9. A szerződéskötéssel Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy

 • az átadott személyes adatokat kizárólag Előfizető, mint adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezeli – beleértve a személyes adatoknak valamely harmadik ország vagy nemzetközi szervezet számára való továbbítását is –, kivéve akkor, ha az adatkezelést az adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog írja elő; ebben az esetben erről a jogi előírásról az adatfeldolgozó Előfizetőt az adatkezelést megelőzően értesíti, kivéve, ha az adatkezelő értesítését az adott jogszabály fontos közérdekből tiltja;
 • biztosítja azt, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak;
 • meghozza az Általános Adatvédelmi Rendeletben előírt, az adatok biztonsága érdekében teendő intézkedéseket.
 • tiszteletben tartja a további adatfeldolgozó igénybevételére vonatkozó jogszabályi feltételeket;
 • az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő biztonsági, technikai és szervezési intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti Előfizetőt abban, hogy teljesíteni tudja kötelezettségét az érintettnek az Általános Adatvédelmi Rendelet III. fejezetében foglalt jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása tekintetében;
 • segíti Előfizetőt az adatbiztonság körében az Általános Adatvédelmi rendelet 32-36. cikkében rögzített kötelezettségei teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat;
 • az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően Előfizető döntése alapján minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat Előfizetőnek, és törli a meglévő másolatokat, kivéve, ha az uniós vagy a tagállami jog az személyes adatok tárolását írja elő;
 • Előfizető rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely a meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, és lehetővé tesz, valamint elősegíti az Előfizető által vagy az általa megbízott ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is.

10. Előfizető tudomásul veszi, hogy az átadott személyes adatok tartalma tekintetében minden felelősség őt, mint adatkezelőt terheli, Szolgáltató mint adatfeldolgozó e tekintetben minden felelősségét kizárja.

Az előfizetők és felhasználók a Szolgáltató által kezelt adatokat, információkat kötelesek bizalmasan kezelni. Az adatvédelmi szabályokat részletesen a www.stilldesign.hu weboldalon közétett Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.

11. Tartalom korlátozása

Előfizető a hatályos jogszabályok szerint tartozik felelősséggel a webtárhelyen / szerveren vagy adott domain alatt tárolt adatok tartalmáért. Szolgáltató a tartalom tekintetében nem vizsgálja az előfizetők webtárhelyeit.

A Szolgáltató által előfizetői számára biztosított webhelyek tartalmát csak előfizetője kérésére módosíthatja. A tartalom okán szolgáltatás nem korlátozható. Kivételt képez ez alól, amennyiben a webtárhelyen

 1. hatályos törvények által tiltott szöveget, képet, jelképet tartalmazó;
 2. jogosulatlanul harmadik személy szerzői vagy szomszédos jogi oltalom alatt álló művét, vagy egyéb szellemi alkotásokat védő jogszabályok oltalma alá eső alkotást vagy művet tartalmazó;
 3. szexuális tartalmú
 4. világnézeti, kisebbségeket vagy nemzeteket, népeket, népcsoportokat sértő vagy uszító

anyagok kerülnek elhelyezésre. Ilyen anyagok elhelyezése esetén Szolgáltató a szolgáltatást felfüggesztheti, az előfizetői szerződést azonnali hatállyal felmondhatja és a jelen pontban meghatározott anyagokat azonnal törölheti.

12. Biztonsági politika és szabályzat

Szolgáltató biztonsági politikáját és biztonsági szabályzatát minden felhasználónak és előfizetőnek be kell tartania, az általánosan elfogadott Internet felhasználási politikát és netikettet, más szolgáltatók és szervezetek felhasználási politikáját tiszteletben kell tartania.

Szolgáltató az ellene, vagy előfizetője ellen intézett (hacker) internetes támadásokat vizsgálhatja, saját szolgáltatási területéről kiinduló támadásokat megakadályozhatja, ellenük felléphet. Ebbe harmadik félként érintett szolgáltatót, partnereit bevonhatja.

13. A szolgáltatás szüneteltetése

Szolgáltató a szolgáltatás szüneteltetésére az előfizető egyidejű e-mail, levél útján vagy telefonon történő értesítésével az alábbi esetekben jogosult:

 1. az előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését;
 2. az előfizető a Szolgáltatást a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti;
 3. az előfizető a díjfizetéssel 30 napot meghaladó fizetési késedelembe esik;
 4. Szolgáltatót a korlátozásra jogszabály vagy hatósági határozat kötelezi.

Amennyiben a szolgáltatás szüneteltetésére okot adó körülmények az előfizető értesítését követő 15 napot meghaladóan is fennállnak, Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a szüneteltetést haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzést követő munkanap folyamán feloldja, ha az előfizető a szünetelésre okot adó körülményt a fenti határidőn belül megszünteti, és ezt a Szolgáltató felé igazolja. A szüneteltetés az előfizető díjfizetési kötelezettségét nem érinti.

Ez esetben történő szolgáltatás visszaállítása esetén Szolgáltató jogosult 15.000 Ft visszaállítási díjat felszámolni előfizetőnek.

14. Kéretlen levelek

Szolgáltató ügyfelei az előfizetéssel egyidejűleg vállalják, hogy kéretlen e-maileket (spam-eket) nem küldenek a Szolgáltató által biztosított e-mail szolgáltatás használatával. A kéretlen levélküldés ellen Szolgáltató felléphet, korlátozhatja vagy megakadályozhatja az ilyen tevékenységet.

15. Technikai korlátozások

Szolgáltató nem garantálja 5 MB-nál nagyobb terjedelmű levelek továbbítását.

16. Követelések

Szolgáltató jogosult az előfizetővel szemben jelen előfizetői szerződésből eredő követeléseinek érvényesítése céljából harmadik személyt megbízni, követeléseit harmadik személy részére engedményezni.

17. Jogviták

Szolgáltató és Előfizető kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton próbálják rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, helyi bíróság határkörébe tartozó ügyekben kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét